Question

viết đoạn văn phân tích bài ca dao
“anh em nào phải người xa,
cùng chung bác mẹ, một nhà cùng thân.
yêu nhau như thể tay chân,
anh em hòa thuận,hai thân vui vầy.”
CẤM SPAM DƯỚI MỌI HÌNH THỨC
CẤM COPY CX NHƯ SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC
CHÚ Ý
VIẾT ĐOẠN VĂN NHÁ NO PHẢI VIẾT BÀI VĂN NHÁ
Leave a Comment