Question

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng xy đi qua O, vẽ các tia Om, On, Ot, sao cho góc xOm=45 độ, góc yOn= 105 độ, góc xOt=60 độ
a)chứng tỏ rằng tia Ot nằm giữa hai tia Om và On
b)chúng tỏ tia Ot là tia phân giác của góc mOn
Leave a Comment