Question

Tính tích phân , trong đó C là cung parabol có phương trình nối tâm O(0,0) tới điểm A(1, 1).
Leave a Comment