tìm x,y biết : l2x+3l + l2x-1l =8/2(y-5)^2+2

tìm x,y biết : l2x+3l + l2x-1l =8/2(y-5)^2+2

0 thoughts on “tìm x,y biết : l2x+3l + l2x-1l =8/2(y-5)^2+2”

 1. Đáp án:

  Ta có : 

  `|2x + 3| + |2x – 1|`

  `= |2x + 3| + |1 – 2x|  ≥ |2x + 3 + 1 – 2x| = 4` `(1)`

  Dấu “=” xẩy ra

  `(2x + 3)(1 – 2x) ≥ 0`

  `<=> -3/2 ≤ x ≤ 1/2`

  Mặt khác : 

  `(y – 5)^2 ≥ 0 => 2(y – 5)^2 ≥ 0 => 2(y – 5)^2 + 2 ≥ 2`

  `=> 8/(2(y – 5)^2 + 2) ≤ 8/2 = 4` `(2)`

  Dấu “=” xẩy ra

  `<=> y – 5 = 0`

  `<=> y  = 5`

  Kết hợp (1) và (2) với `l2x+3l + l2x-1l =8/[2(y-5)^2+2]`

  `=> l2x+3l + l2x-1l =8/[2(y-5)^2+2] = 4`

  `=> -3/2 ≤ x ≤ 1/2` và `y = 5`

  Giải thích các bước giải:

   

  Reply

Leave a Comment