tìm x,y biết : l2x+3l + l2x-1l =8/2(y-5)^2+2

Question

tìm x,y biết : l2x+3l + l2x-1l =8/2(y-5)^2+2

in progress 0
Edana Edana 1 year 2020-10-31T01:24:15+00:00 1 Answers 102 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T01:25:42+00:00

  Đáp án:

  Ta có : 

  `|2x + 3| + |2x – 1|`

  `= |2x + 3| + |1 – 2x|  ≥ |2x + 3 + 1 – 2x| = 4` `(1)`

  Dấu “=” xẩy ra

  `(2x + 3)(1 – 2x) ≥ 0`

  `<=> -3/2 ≤ x ≤ 1/2`

  Mặt khác : 

  `(y – 5)^2 ≥ 0 => 2(y – 5)^2 ≥ 0 => 2(y – 5)^2 + 2 ≥ 2`

  `=> 8/(2(y – 5)^2 + 2) ≤ 8/2 = 4` `(2)`

  Dấu “=” xẩy ra

  `<=> y – 5 = 0`

  `<=> y  = 5`

  Kết hợp (1) và (2) với `l2x+3l + l2x-1l =8/[2(y-5)^2+2]`

  `=> l2x+3l + l2x-1l =8/[2(y-5)^2+2] = 4`

  `=> -3/2 ≤ x ≤ 1/2` và `y = 5`

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )