Tìm x và y biết x : 3 = y : (-4) và 4x – 2y = -44

Tìm x và y biết
x : 3 = y : (-4) và 4x – 2y = -44

0 thoughts on “Tìm x và y biết x : 3 = y : (-4) và 4x – 2y = -44”

 1. Đáp án:

   ở dưới

  Giải thích các bước giải:

   $x/3=-y/4$

  $⇒4x=-3y$

  $⇒x=-3y/4$

  $4x – 2y = -44$

  $⇔4.-3y/4 – 2y = -44$

  $⇔-3y-2y=-44$

  $⇔-5y=-44$

  $⇔y=44/5$

  $⇒x=-33/5$ 

  Reply
 2. $\dfrac{x}{3}=\dfrac{y}{-4}→\dfrac{4x}{12}=\dfrac{2y}{-8}$

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau:

  $\dfrac{4x}{12}=\dfrac{2y}{-8}=\dfrac{4x-2y}{12+8}=\dfrac{-44}{20}=\dfrac{11}{5}$

  $→\dfrac{x}{3}=\dfrac{11}{5}→x=\dfrac{33}{5}$

       $\dfrac{y}{-4}=\dfrac{11}{5}→y=-\dfrac{44}{5}$

  Vậy $(x;y)=(\dfrac{33}{5};-\dfrac{44}{5})$

  Reply

Leave a Comment