tìm GTNN và GTLN của P= x.$\sqrt[]{5-x}$ +(3-x).$\sqrt[]{2+x}$

tìm GTNN và GTLN của
P= x.$\sqrt[]{5-x}$ +(3-x).$\sqrt[]{2+x}$

0 thoughts on “tìm GTNN và GTLN của P= x.$\sqrt[]{5-x}$ +(3-x).$\sqrt[]{2+x}$”

Leave a Comment