Tìm x: a) (x-1)^2=4 b) (x+2)^3=8

Tìm x:
a) (x-1)^2=4
b) (x+2)^3=8

0 thoughts on “Tìm x: a) (x-1)^2=4 b) (x+2)^3=8”

 1. `a) (x-1)^2=4`

  `⇔(x-1)^2=2^2`

      `(x-1)^2=-2^2`

  `⇔x-1=2`

      `x-1 =-2`

  `⇒x=3`

      `x=-1`

  Vậy `x∈{3;-1}`

  `b) (x+2)^3=8`

  `⇔(x+2)^3=2^3`

  `⇔x+2=2`

  `⇒x=0`

  Vậy `x=0`

  `#Stduy well`

  Reply
 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) `(x-1)^2=4`

  `⇔ (x-1)^2=2^2`

  `⇔` \(\left[ \begin{array}{l}x-1=2\\x-1=-2\end{array} \right.\)

  `⇔` \(\left[ \begin{array}{l}x=3\\x=-1\end{array} \right.\)

  Vậy `x=-1,x=3`

  b) `(x+2)^3=8`

  `⇔ (x+2)^3=2^3`

  `⇔ x+2=2`

  `⇔ x=0`

  Vậy `x=0`

  Reply

Leave a Comment