Tìm x: a) (x-1)^2=4 b) (x+2)^3=8

Question

Tìm x:
a) (x-1)^2=4
b) (x+2)^3=8

in progress 0
Khang Minh 4 years 2020-10-28T21:24:15+00:00 2 Answers 93 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-28T21:25:55+00:00

  `a) (x-1)^2=4`

  `⇔(x-1)^2=2^2`

      `(x-1)^2=-2^2`

  `⇔x-1=2`

      `x-1 =-2`

  `⇒x=3`

      `x=-1`

  Vậy `x∈{3;-1}`

  `b) (x+2)^3=8`

  `⇔(x+2)^3=2^3`

  `⇔x+2=2`

  `⇒x=0`

  Vậy `x=0`

  `#Stduy well`

  0
  2020-10-28T21:26:04+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) `(x-1)^2=4`

  `⇔ (x-1)^2=2^2`

  `⇔` \(\left[ \begin{array}{l}x-1=2\\x-1=-2\end{array} \right.\)

  `⇔` \(\left[ \begin{array}{l}x=3\\x=-1\end{array} \right.\)

  Vậy `x=-1,x=3`

  b) `(x+2)^3=8`

  `⇔ (x+2)^3=2^3`

  `⇔ x+2=2`

  `⇔ x=0`

  Vậy `x=0`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )