Tìm x: (x+5)(x-1)= (x+7)^2

Tìm x:
(x+5)(x-1)= (x+7)^2

0 thoughts on “Tìm x: (x+5)(x-1)= (x+7)^2”

 1. Đáp án:

   `x=-27/5`

  Giải thích các bước giải:

   `(x+5)(x-1)=(x+7)^2`

  `⇔x^2-x+5x-5=x^2+2.x.7+7^2`

  `⇔x^2+4x-5=x^2+14x+49`

  `⇔x^2+14x+49-x^2-4x+5=0`

  `⇔10x+54=0`

  `⇔10x=-54`

  `⇔x=-54/10=-27/5`

  vậy `x=-27/5`

  Reply

Leave a Comment