Tìm x: (x+5)(x-1)= (x+7)^2

Question

Tìm x:
(x+5)(x-1)= (x+7)^2

in progress 0
Orla Orla 1 year 2020-10-31T12:44:20+00:00 2 Answers 63 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T12:45:20+00:00

  `=> x^2+4x-5=x^2+14x+49`

  `=> 10x +49+5=0`

  `=> 10x = -54`

  `=> x = -5,4`

  0
  2020-10-31T12:45:36+00:00

  Đáp án:

   `x=-27/5`

  Giải thích các bước giải:

   `(x+5)(x-1)=(x+7)^2`

  `⇔x^2-x+5x-5=x^2+2.x.7+7^2`

  `⇔x^2+4x-5=x^2+14x+49`

  `⇔x^2+14x+49-x^2-4x+5=0`

  `⇔10x+54=0`

  `⇔10x=-54`

  `⇔x=-54/10=-27/5`

  vậy `x=-27/5`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )