Question

Tâm đối xứng của đồ thị hàm số y = x mũ 3-3x+1 có tọa độ
A, (0,-1) B, (1,0) C, (0,1) D, (-1,0)
Leave a Comment