GIÚP MK VS Ạ Mỗi bài 16,17 thôi ạ mk mơn nh

Question

GIÚP MK VS Ạ
Mỗi bài 16,17 thôi ạ
mk mơn nh
giup-mk-vs-a-moi-bai-16-17-thoi-a-mk-mon-nh

in progress 0
Tryphena 2 years 2020-10-31T01:10:28+00:00 2 Answers 72 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T01:11:29+00:00

  16

  a)(n+3)²-(n-1)²=n²+6n+9-n²+2n-1

                       =8n+8

  vi 8 luon luon chia het cho 8

  =>8n+8 chia het cho 8

  =>(n+3)²-(n-1)² chia het cho 8

   b)(n+6)²-(n-6)²=n²+12n+36-n²+12n-36

                           =24n

  vi 24 chia het cho 24

  =>24n chia het cho 24

  =>(n+6)²-(n-6)² chia het cho 24

   thoi mk chi lam dc vay thoi thong cam cho mk nha

  0
  2020-10-31T01:12:16+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   16. a) (n + 3)^2 – (n – 1)^2 = (n + 3 – n + 1)(n + 3 + n + 1) 

  = 4.(2n + 4) = 8n + 16 = 8(n + 2) chia hết cho 8

  b) (n + 6)^2 – (n – 6)^2 = (n + 6 – n + 6)(n + 6 + n + 6)

  = 12.(2n + 12) = 24n + 144 = 24(n + 6) chia hết cho 24

  17. 

  a) n^2 + 4n + 3 = n^2 + n + 3n + 3 = n(n + 1) + 3(n + 1) = (n + 1)(n + 3)

  Đặt n = 2k + 1 => (2k + 1 + 1)(2k + 1 + 3) = (2k +2)(2k + 4)

  = 2(k + 1)+ 2.(k + 2) = 4(k + 1)(k + 2) chia hết cho 4 (1)

  Mà (k + 1)(k + 2) chia hết cho 2(2)

  Từ (1) và (2) => n^2 + 4n + 3 chia hết cho 8

  b) Tương tự

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )