Giá trị của P = x^2 + 1/x^2 khi x thoả mãn x^2 + 1 = 5x là?

Question

Giá trị của P = x^2 + 1/x^2 khi x thoả mãn x^2 + 1 = 5x là?

in progress 0
Sapo 1 year 2020-10-14T05:41:18+00:00 2 Answers 95 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-14T05:43:04+00:00

  `x^2+1=5x`

  `⇒x^2=5x-1`

  `⇒P=5x-1+1/(5x-1)`

  `P=[(5x-1)^2+1]/(5x-1)`

  `P=(25x^2-10x+1+1)/(5x-1)`

  `P=(25x^2-10x+2)/(5x-1)`

  `P=(25x^2-2x^2)/x^2`

  `P=(23x^2)/x^2`

  `P=23`

  Vậy `P=23⇔x^2+1=5x`

  0
  2020-10-14T05:43:15+00:00

  Đáp án:

  Ta có : 

  `x^2 + 1 = 5x`

  `=> x^2 = 5x – 1`

  Đề 1 :

  Thay `x^2 = 5x – 1` vào P ta đươc : 

  `P = x^2 + 1/x^2`

  `= 5x -1 + 1/(5x – 1)`

  `= (5x – 1)^2/(5x – 1) + 1/(5x – 1)`

  `= [(5x – 1)^2 + 1]/(5x – 1)`

  `= (25x^2 – 10x + 2)/(5x – 1)`

  `= [25x^2 – 2(5x – 1)]/(5x-  1)`

  `= (25x^2 – 2x^2)/x^2`

  `= (23x^2)/x^2`

  `= 23`

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )