Giá trị của P = x^2 + 1/x^2 khi x thoả mãn x^2 + 1 = 5x là?

Giá trị của P = x^2 + 1/x^2 khi x thoả mãn x^2 + 1 = 5x là?

0 thoughts on “Giá trị của P = x^2 + 1/x^2 khi x thoả mãn x^2 + 1 = 5x là?”

 1. `x^2+1=5x`

  `⇒x^2=5x-1`

  `⇒P=5x-1+1/(5x-1)`

  `P=[(5x-1)^2+1]/(5x-1)`

  `P=(25x^2-10x+1+1)/(5x-1)`

  `P=(25x^2-10x+2)/(5x-1)`

  `P=(25x^2-2x^2)/x^2`

  `P=(23x^2)/x^2`

  `P=23`

  Vậy `P=23⇔x^2+1=5x`

  Reply
 2. Đáp án:

  Ta có : 

  `x^2 + 1 = 5x`

  `=> x^2 = 5x – 1`

  Đề 1 :

  Thay `x^2 = 5x – 1` vào P ta đươc : 

  `P = x^2 + 1/x^2`

  `= 5x -1 + 1/(5x – 1)`

  `= (5x – 1)^2/(5x – 1) + 1/(5x – 1)`

  `= [(5x – 1)^2 + 1]/(5x – 1)`

  `= (25x^2 – 10x + 2)/(5x – 1)`

  `= [25x^2 – 2(5x – 1)]/(5x-  1)`

  `= (25x^2 – 2x^2)/x^2`

  `= (23x^2)/x^2`

  `= 23`

  Giải thích các bước giải:

   

  Reply

Leave a Comment