x = 2y = 4z và x – y + z = 15

Question

x = 2y = 4z và x – y + z = 15

in progress 0
4 years 2020-10-17T07:11:05+00:00 2 Answers 75 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-17T07:12:09+00:00

  $x=2y→\dfrac{x}{2}=\dfrac{y}{1}$

  $2y=4z→\dfrac{y}{4}=\dfrac{z}{2}$

  $→\dfrac{x}{8}=\dfrac{y}{4}=\dfrac{z}{2}$

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau:

  $\dfrac{x}{8}=\dfrac{y}{4}=\dfrac{z}{2}=\dfrac{x-y+z}{8-4+2}=\dfrac{15}{6}$

  $→\dfrac{x}{8}=\dfrac{15}{6}→x=20$

        $\dfrac{y}{4}=\dfrac{15}{6}→y=10$

        $\dfrac{z}{2}=\dfrac{15}{6}→z=5$

  Vậy $(x;y;z)=(20;10;5)$

  0
  2020-10-17T07:12:34+00:00

  `x=2y=4z`

  `⇒x/4=y/2=z/1` `(`chia mỗi vế cho `4)`

  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau `:`

  `⇒x/4=y/2=z/1={x-y+z}/{4-2+1}=15/3=5`

  $⇒\begin{cases}\dfrac x4=5\\\dfrac y2=5\\\dfrac z1=5\end{cases}⇒\begin{cases}x=20\\y=10\\z=5\end{cases}$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )