225 : x = 15 / 2 x + 17 = 33 / 6 + 10 x = 6 mũ 5 : 6 mũ 3

Question

225 : x = 15 / 2 x + 17 = 33 / 6 + 10 x = 6 mũ 5 : 6 mũ 3

in progress 0
Huy Gia 1 year 2020-10-14T04:31:59+00:00 2 Answers 90 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-14T04:33:22+00:00

  $a)225:x=15$

  $ ⇔x=225:15$

  $⇔x=15$

  $\text{Vậy $x=15$}$

  $b)2x+17=33$

  $⇔2x=33-17$

  $⇔2x=16$

  $⇔x=8$

  $\text{Vậy $x=8$}$

  $c)6+10x=6^5:6^3$

  $⇔6+10x=6^{5-3}$

  $⇔6+10x=6^2$

  $⇔6+10x=36$

  $⇔10x=36-6$

  $⇔10x=30$

  $⇔x=3$

  $\text{Vậy $x=3$}$

   

  0
  2020-10-14T04:33:27+00:00

  Đáp án:

   ở dưới

  Giải thích các bước giải:

   $a)⇔x=225:15$

  $⇔x=15$

  $b)⇔2x=16$

  $⇔x=16:2$

  $⇔x=8$

  $c)⇔6+10x=6^2$

  $⇔10x=36-6$

  $⇔x=30:10$

  $⇔x=3$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )