225 : x = 15 / 2 x + 17 = 33 / 6 + 10 x = 6 mũ 5 : 6 mũ 3

225 : x = 15 / 2 x + 17 = 33 / 6 + 10 x = 6 mũ 5 : 6 mũ 3

0 thoughts on “225 : x = 15 / 2 x + 17 = 33 / 6 + 10 x = 6 mũ 5 : 6 mũ 3”

 1. $a)225:x=15$

  $ ⇔x=225:15$

  $⇔x=15$

  $\text{Vậy $x=15$}$

  $b)2x+17=33$

  $⇔2x=33-17$

  $⇔2x=16$

  $⇔x=8$

  $\text{Vậy $x=8$}$

  $c)6+10x=6^5:6^3$

  $⇔6+10x=6^{5-3}$

  $⇔6+10x=6^2$

  $⇔6+10x=36$

  $⇔10x=36-6$

  $⇔10x=30$

  $⇔x=3$

  $\text{Vậy $x=3$}$

   

  Reply
 2. Đáp án:

   ở dưới

  Giải thích các bước giải:

   $a)⇔x=225:15$

  $⇔x=15$

  $b)⇔2x=16$

  $⇔x=16:2$

  $⇔x=8$

  $c)⇔6+10x=6^2$

  $⇔10x=36-6$

  $⇔x=30:10$

  $⇔x=3$

  Reply

Leave a Comment