Question

Qua câu chuyện vua Mi – đát thích vàng cho ta thấy vua Mi – đát là người như thế nào