Khó quá đi mng giúp mình với

Khó quá đi mng giúp mình với
kho-qua-di-mng-giup-minh-voi

0 thoughts on “Khó quá đi mng giúp mình với”

 1. Đáp án:

  c. Hàm số chẵn

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a.y\left( { – x} \right) = {\left( { – x} \right)^4} – 4{\left( { – x} \right)^2} + 2\\
   = {x^4} – 4{x^2} + 2 = y\left( x \right)\\
   \to chẵn\\
  b.y\left( { – x} \right) = \sqrt { – x + 3}  + \sqrt {3 + x} \\
   = \sqrt {x + 3}  + \sqrt {3 – x}  = y\left( x \right)\\
   \to chẵn\\
  c.y\left( { – x} \right) = 2{\left( { – x} \right)^2} – \left| { – x} \right| – 5\\
   = 2{x^2} – \left| x \right| – 5 = y\left( x \right)\\
   \to chẵn
  \end{array}\)

  Reply

Leave a Comment