Question

hai tấm vải dài 145m. Người ta đã bán 4/5 tấm thứ 2 và 7/11 tấm 1. Biết số vải còn lại ở tấm 2 ít hơn tấm 1 là 8cm. Hỏi lúc đầu mỗi tấm dài bao nhiêu m?
Leave a Comment