Giúp mình câu 20 với ạ và các bạn làm chi tiết để mình hiểu luôn nha

Giúp mình câu 20 với ạ và các bạn làm chi tiết để mình hiểu luôn nha
giup-minh-cau-20-voi-a-va-cac-ban-lam-chi-tiet-de-minh-hieu-luon-nha

0 thoughts on “Giúp mình câu 20 với ạ và các bạn làm chi tiết để mình hiểu luôn nha”

 1. Đáp án:

  Khi $x≥3$ thì $A=2\sqrt[]{x-2}$

  Khi $2≤x<3$ thì $A=2$

  Giải thích các bước giải:

  Đặt $A=\sqrt[]{x-1-2\sqrt[]{x-2}}+\sqrt[]{x-1+2\sqrt[]{x-2}}$

  (Tập xác định: $D=[2;+∞)$)

  Vì $\left\{ \begin{array}{l}\sqrt[]{x-1-2\sqrt[]{x-2}}≥0\\\sqrt[]{x-1+2\sqrt[]{x-2}}≥0\end{array} \right.$ nên $A≥0$

  Ta có:

  $A^2=x-1-2\sqrt[]{x-2}+x-1+2\sqrt[]{x-2}+2\sqrt[]{(x-1-2\sqrt[]{x-2})(x-1+2\sqrt[]{x-2})}$

  $=2x-2+2\sqrt[]{(x-1)^2-4(x-2)}$

  $=2x-2+2\sqrt[]{x^2-6x+9}$

  $=2x-2+2\sqrt[]{(x-3)^2}$

  $=2x-2+2|x-3|$

  +) TH1: $x-3≥0 ↔ x≥3$

  $A^2=2x-2+2(x-3)$

  $=4x-8$

  $=4(x-2)$

  $→ A=2\sqrt[]{x-2}$

  +) TH2: $x-3<0 ↔ x<3$

  $A^2=2x-2+2(3-x)$

  $=4$

  $→ A=2$

  Reply

Leave a Comment