Giúp mik nha Cho 2 đường thẳng A và B cắt nhau tại điểm C.Trên đường thẳng A lấy M.Từ điểm M,kẻ đường thẳng D song song với B.Gọi điểm I nằm trên đườn

Giúp mik nha
Cho 2 đường thẳng A và B cắt nhau tại điểm C.Trên đường thẳng A lấy M.Từ điểm M,kẻ đường thẳng D song song với B.Gọi điểm I nằm trên đường thẳng D.Từ điểm I kẻ đường thẳng CX cắt 2 đường thẳng A và A tại điểm P và Q.kể tên 3 bộ điểm thẳng hàng

0 thoughts on “Giúp mik nha Cho 2 đường thẳng A và B cắt nhau tại điểm C.Trên đường thẳng A lấy M.Từ điểm M,kẻ đường thẳng D song song với B.Gọi điểm I nằm trên đườn”

Leave a Comment