giải nhanh giúp mình

giải nhanh giúp mình
giai-nhanh-giup-minh

0 thoughts on “giải nhanh giúp mình”

 1. Giải thích các bước giải:

  a) Ta có:

  Parabol $(P)$ $y = {x^2}$ và đường thẳng $\left( d \right):y = mx + 1$ có phương trình hoành độ giao điểm là:

  ${x^2} = mx + 1 \Leftrightarrow {x^2} – mx – 1 = 0\left( 1 \right)$

  Số nghiệm của phương trình $(1)$ chính là số giao điểm của (d) và (P).

  Mà phương trình $(1)$ có: $a.c = 1.\left( { – 1} \right) =  – 1 < 0$

  Nên $(1)$ có 2 nghiệm phân biệt.

  Hay đường thẳng (d) luôn cắt (P) tại 2 điểm phân biệt.

  b) Gọi 2 giao điểm của (d) và (P) là: $A\left( {{x_1};{y_1}} \right),B\left( {{x_2};{y_2}} \right)$

  Theo ĐL Viet ta có: 

  $\left\{ \begin{array}{l}
  {x_1} + {x_2} = \dfrac{{ – \left( { – m} \right)}}{1} = m\\
  {x_1}.{x_2} = \dfrac{{ – 1}}{1} =  – 1
  \end{array} \right.$

  Mà ta có:

  $A,B \in \left( d \right) \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  {y_1} = m{x_1} + 1\\
  {y_2} = m{x_2} + 1
  \end{array} \right.$

  Khi đó:

  $\begin{array}{l}
  M = \left( {{y_1} – 1} \right)\left( {{y_2} – 1} \right)\\
   = \left( {m{x_1} + 1 – 1} \right)\left( {m{x_2} + 1 – 1} \right)\\
   = m{x_1}.m{x_2}\\
   = {m^2}{x_1}{x_2}\\
   = {m^2}.\left( { – 1} \right)\\
   =  – {m^2}
  \end{array}$

  Mặt khác: 

  $\begin{array}{l}
  {m^2} \ge 0,\forall m\\
   \Rightarrow  – {m^2} \le 0,\forall m\\
   \Rightarrow MaxM = 0
  \end{array}$

  Dấu bằng xảy ra $ \Leftrightarrow {m^2} = 0 \Leftrightarrow m = 0$

  Vậy $MaxM = 0 \Leftrightarrow m = 0$

  Reply

Leave a Comment