Giải dùm mình bài này: (a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3

Giải dùm mình bài này: (a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3

0 thoughts on “Giải dùm mình bài này: (a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `(a+b)^3=(a+b)^2 .(a+b)=(a^2+2ab+b^2)(a+b)`

  `=a^3+a^2 b+2a^2 b+2b^2 a+b^3+b^2 a`

  `=a^3+(a^2 b+2a^2b)+(2b^2a+b^2a)+b^3`

  `=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3`

  `=>(a+b)^3 =a^3+3a^2b+3ab^2+b^3`

  Reply
 2. Đáp án:

  (đpcm) 

  Giải thích các bước giải:

  VT : `(a+b)^3=(a+b).(a+b)^2`

  `=(a+b).(a^2+2ab+b^2)`

  `=a^3+2a^2b+ab^2+a^2b+2ab^2+b^3`

  `=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3` = VP

  Vậy `(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3`

   

  Reply

Leave a Comment