Question

(Giặc đã đến chân núi trâu thế nướctaats nguy, người hoảng hốt vư lúc đó sư giả đem ngựa sắt roi sắt áo giáp sắt đến chú bé vùng dậy vươn vai một cái bỗng biến thành một tráng sĩ mình cao hơn trượng oai phong lẫm liệt)
Trả lời các câu hỏi
Câu 1:
Đoạn văn trên trích từ văn bản nào?thể loại?
Câu 2:
Nêu nội dung và phương thức biểu đạt chính của đoạn văn trên?
Câu 3:
Nêu cách giải thích nghĩa của từ
Câu 4:
Hãy giải thích nghĩa của từ “lẫm liệt”
Leave a Comment