Giúp em làm bài 30 với ạ ❤️

Giúp em làm bài 30 với ạ ❤️
giup-em-lam-bai-30-voi-a-️

0 thoughts on “Giúp em làm bài 30 với ạ ❤️”

 1. a) $(x+3)(x^2-3x+9)-(5x+x^3)$

  $=(x+3)(x^2-3x+3^2)-5x-x^3$

  $=x^3+3^3-5x-x^3$

  $=27-5x$

  b) $(2x+y)(4x^2-2xy+y^2)-(2x-y)(4x^2+2xy+y^2)$

  $=(2x+y)[(2x)^2-2x.y+y^2]-(2x-y)[(2x)^2+2x.y+y^2]$

  $=(2x)^3+y^3-[(2x)^3-y^3]$

  $=8x^3+y^3-8x^3+y^3$

  $=2y^3$

   

  Reply
 2. Đáp án:

  $a, (x + 3)(x² – 3x + 9) – (54 + x³) $

  $= x³ + 3³ – 54 – x³ $

  $= x³ + 27 – 54 – x³ $

  $= -27$

  $b, (2x + y)(4x² – 2xy + y²) – (2x – y)(4x² + 2xy + y²)$

  $= (2x)³ + y³ – [(2x)³ – y³]$

  $= 8x³ + y³ – (8x³ – y³) $

  $= 8x³ + y³ – 8x³ + y³ $

  $= 2y³ $

   

  Reply

Leave a Comment