Có 3 bao gạo mỗi bao chứa 14 kg gạo và có 2 bao khác mỗi bao chứa 19 kg gạo . Hỏi trung bình mỗi bao có bao nhiêu kg gạo

Có 3 bao gạo mỗi bao chứa 14 kg gạo và có 2 bao khác mỗi bao chứa 19 kg gạo . Hỏi trung bình mỗi bao có bao nhiêu kg gạo

0 thoughts on “Có 3 bao gạo mỗi bao chứa 14 kg gạo và có 2 bao khác mỗi bao chứa 19 kg gạo . Hỏi trung bình mỗi bao có bao nhiêu kg gạo”

 1. Đáp án: 16 kg

  Giải thích các bước giải:

  3 bao gạo mỗi bao chứa 14 kg gạo chứa tất cả số gạo là :

                     14 x 3 = 42 (kg)

  2 bao khác mỗi bao chứa 19 kg gạo chứa tất cả số gạo là :

                     19 x 2 = 38 (kg)

  Có tất cả số bao gạo là :

                     3 + 2 = 5(bao)

  Trung bình mỗi bao có số kg gạo là :

                     (42 + 38) : 5 = 16 (kg)

   

  Reply
 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  3 bao gạo chứa số ki – lô – gam gạo là :

     14 × 3 = 42 ( kg )

  2 bao gạo chứa số ki – lô – gam gạo là :

     19 × 2 = 38 ( kg )

  Trung bình mỗi bao có số ki – lô – gam gạo là :

     ( 42 + 38 ) : ( 2 + 3 ) = 16 ( kg )

  Reply

Leave a Comment