Có 3 bao gạo mỗi bao chứa 14 kg gạo và có 2 bao khác mỗi bao chứa 19 kg gạo . Hỏi trung bình mỗi bao có bao nhiêu kg gạo

Question

Có 3 bao gạo mỗi bao chứa 14 kg gạo và có 2 bao khác mỗi bao chứa 19 kg gạo . Hỏi trung bình mỗi bao có bao nhiêu kg gạo

in progress 0
RI SƠ 1 year 2020-10-31T12:11:57+00:00 2 Answers 125 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T12:13:05+00:00

  Đáp án: 16 kg

  Giải thích các bước giải:

  3 bao gạo mỗi bao chứa 14 kg gạo chứa tất cả số gạo là :

                     14 x 3 = 42 (kg)

  2 bao khác mỗi bao chứa 19 kg gạo chứa tất cả số gạo là :

                     19 x 2 = 38 (kg)

  Có tất cả số bao gạo là :

                     3 + 2 = 5(bao)

  Trung bình mỗi bao có số kg gạo là :

                     (42 + 38) : 5 = 16 (kg)

   

  0
  2020-10-31T12:13:35+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  3 bao gạo chứa số ki – lô – gam gạo là :

     14 × 3 = 42 ( kg )

  2 bao gạo chứa số ki – lô – gam gạo là :

     19 × 2 = 38 ( kg )

  Trung bình mỗi bao có số ki – lô – gam gạo là :

     ( 42 + 38 ) : ( 2 + 3 ) = 16 ( kg )

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )