Cho tập E={x€N/x<9} A={1,3,5,7} B={1,2,3,6} a,Tìm CeA,CeB,CeA giao CeB b,Chứng minh Ce(A hợp B) là con của Ce(A giao B)

Cho tập E={x€N/x<9} A={1,3,5,7} B={1,2,3,6} a,Tìm CeA,CeB,CeA giao CeB b,Chứng minh Ce(A hợp B) là con của Ce(A giao B) Cần gấp ạ mong mn giúp đỡ

Leave a Comment