Cho tập E={x€N/x<9} A={1,3,5,7} B={1,2,3,6} a,Tìm CeA,CeB,CeA giao CeB b,Chứng minh Ce(A hợp B) là con của Ce(A giao B)

Question

Cho tập E={x€N/x<9} A={1,3,5,7} B={1,2,3,6} a,Tìm CeA,CeB,CeA giao CeB b,Chứng minh Ce(A hợp B) là con của Ce(A giao B) Cần gấp ạ mong mn giúp đỡ

0
Khải Quang 1 year 2020-10-31T04:00:29+00:00 0 Answers 42 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )