Cho tam giác ABC vuông tại A,BC=a,AB=c.Giair tam giác vuông trong các trường hợp sau: a. b=5cm,c=12cm

Cho tam giác ABC vuông tại A,BC=a,AB=c.Giair tam giác vuông trong các trường hợp sau: a. b=5cm,c=12cm b.a=8cm,b=6cm c. b=6cm , góc B=60 độ . a=10cm ,góc C=25độ

Leave a Comment