Cho tam giác ABC có BC=4CM. Gọi D,E theo thứ tự là trung điểm của AC,AB,M và N theo thứ tự Cho tam giác ABC có BC=4CM. Gọi D,E theo thứ tự là trung đi

Cho tam giác ABC có BC=4CM. Gọi D,E theo thứ tự là trung điểm của AC,AB,M và N theo thứ tự Cho tam giác ABC có BC=4CM. Gọi D,E theo thứ tự là trung điểm của AC,AB,M và N theo thứ tự là trung điểm của BE và CD. MN cắt BD ở P, cắt CE ở Q.
a) Tính độ dài đoạn MN
b) Chứng minh rằng : MP=PQ=QN

Leave a Comment