cho tam giác ABC.Có AB=12cm,AC=8cm.Gọi H là chân đg vuông góc kẻ từ B đến tia pg của góc A.Gọi M là TĐ của BC.Tính HM.

cho tam giác ABC.Có AB=12cm,AC=8cm.Gọi H là chân đg vuông góc kẻ từ B đến tia pg của góc A.Gọi M là TĐ của BC.Tính HM.

0 thoughts on “cho tam giác ABC.Có AB=12cm,AC=8cm.Gọi H là chân đg vuông góc kẻ từ B đến tia pg của góc A.Gọi M là TĐ của BC.Tính HM.”

 1. Đáp án:

   $HM=2cm$

  Giải thích các bước giải:

   Gọi $E$ là giao điểm của $AC$ và $BH$

  $\Delta ABE$ có $AH$ vừa là đường cao vừa là đường phân giác nên $\Delta ABE$ cân đỉnh $E$

  $\Rightarrow AH$ cũng là đường trung tuyến của $\Delta ABE$

  $\Rightarrow H$ là trung điểm của $BE$

  Và $M$ là trung điểm của $BC$

  $\Rightarrow HM$ là đường trung bình của $\Delta BCE$

  $HM=\dfrac{CE}{2}=\dfrac{AE-AC}2=\dfrac{AB-AC}{2}=\dfrac{12-8}2=2cm$

  cho-tam-giac-abc-co-ab-12cm-ac-8cm-goi-h-la-chan-dg-vuong-goc-ke-tu-b-den-tia-pg-cua-goc-a-goi-m

  Reply

Leave a Comment