Cho rằng ab+2b^2/2ab-8b^2 = 1/3 tìm giá trị của 3a/b

Cho rằng ab+2b^2/2ab-8b^2 = 1/3 tìm giá trị của 3a/b

0 thoughts on “Cho rằng ab+2b^2/2ab-8b^2 = 1/3 tìm giá trị của 3a/b”

 1. Đáp án: `3.\frac{a}{b}=-42`

   

  Giải thích các bước giải:

  $ĐK:b\neq0;a\neq4b$

  Từ `\frac{ab+2b^2}{2ab-8b^2}=\frac{1}{3}`

  `⇔\frac{b(a+2b)}{b(2a-8b)}=\frac{1}{3}`

  `⇔\frac{a+2b}{2a-8b}=\frac{1}{3}`

  $⇔3(a+2b)=2a-8b$

  $⇔3a+6b=2a-8b$

  $⇔3a-2a=-8b-6b$

  $⇔a=-14b$

  `⇔\frac{a}{b}=-14`

  `⇔3.\frac{a}{b}=-42`

  Reply

Leave a Comment