CHo phân số x=0,12345…998999 trong đó ở bên phải dấu phẩy ra viết các số từ 1 đến 999 liên tiếp nhau. Chữ số thứ 2003 ở bên phải dấu phẩy là chữ số

CHo phân số x=0,12345…998999 trong đó ở bên phải dấu phẩy ra viết các số từ 1 đến 999 liên tiếp nhau. Chữ số thứ 2003 ở bên phải dấu phẩy là chữ số nào ? Vì sao ?

Leave a Comment