cho xoy =120 độ .Vẽ tia phân giác Oz của xOy ,vẽ tia Ot nằm trong xOy sao cho xOt =90 độ a. Chứng tỏ Ot nằm giữa 2 tia Oz và Oy b. Tính số đo zOt c.

cho xoy =120 độ .Vẽ tia phân giác Oz của xOy ,vẽ tia Ot nằm trong xOy sao cho xOt =90 độ
a. Chứng tỏ Ot nằm giữa 2 tia Oz và Oy
b. Tính số đo zOt
c. Chứng tỏ tỏ tia Ot là tia phân giác của zOy

Leave a Comment