Cho hình vuông ABCD Vẽ điểm E nằm bên trong hình vuông sao cho 2 góc EDC và ECD cùng bằng 15 độ chứng minh tam giác ABE là tam giác đều

Cho hình vuông ABCD
Vẽ điểm E nằm bên trong hình vuông sao cho 2 góc EDC và ECD cùng bằng 15 độ
chứng minh tam giác ABE là tam giác đều

0 thoughts on “Cho hình vuông ABCD Vẽ điểm E nằm bên trong hình vuông sao cho 2 góc EDC và ECD cùng bằng 15 độ chứng minh tam giác ABE là tam giác đều”

 1. Vẽ điểm $F$ bên trong hình vuông sao cho

  $\widehat{FAD} = \widehat{FDA} = 15^o$

  $\Rightarrow ∆FAD=∆EDC \, (g.c.g)$

  $\Rightarrow FA = FD = ED = EC$

  $\Rightarrow ∆DEF$ cân tại $D$

  Lại có: $\widehat{FDE} = 90^o – \widehat{ADF} -\widehat{CDE} = 60^o$

  $\Rightarrow ∆DEF$ đều

  $\Rightarrow \widehat{DFE} = 60^o;\, DF = FE = ED$

  Ta có:

  $\widehat{AFD} +\widehat{AFE} + \widehat{DFE} = 180^o$

  $\Rightarrow \widehat{AFE} = 180^o -\widehat{AFD} – \widehat{DFE} = 150^o$

  $\Rightarrow \widehat{AFD} = \widehat{AFE} = 150^o$

  Xét $∆AFD$ và $∆AFE$ có:

  $\widehat{AFD} = \widehat{AFE}\quad (cmt)$

  $AF:$ cạnh chung

  $FD = FE \quad (cmt)$

  Do đó $∆AFD=∆AFE\, (c.g.c)$

  $\Rightarrow AD = AE$

  $\Rightarrow AE = AB$

  $\Rightarrow ∆ABE$ cân tại $A$

  Ta lại có:

  $\widehat{DAF}=\widehat{EAF} = 15^o$

  $\Rightarrow \widehat{BAE} = 60^o$

  Do đó $∆ABE$ đều

  Reply

Leave a Comment