Question

Câu 5 : Để trung hòa 100gam dd HCl 1,825% cần bao nhiêu ml dd Ba(OH)2 có pH bằng 13
Câu 6 : Trộn 200ml dd hỗn hợp gồm HNO3 0,5M với 200ml di Ba(OH)2 aM, thu được dd có pH =3. Vậy a có giá trị là??
cau-5-de-trung-hoa-100gam-dd-hcl-1-825-can-bao-nhieu-ml-dd-ba-oh-2-co-ph-bang-13-cau-6-tron-200m




Leave a Comment