Ai giúp mình câu a với mình đang cần gấp Mình vote 5 sao cho :<< Mai mình phải nộp ròii

Ai giúp mình câu a với mình đang cần gấp
Mình vote 5 sao cho :<< Mai mình phải nộp ròii
ai-giup-minh-cau-a-voi-minh-dang-can-gap-minh-vote-5-sao-cho-mai-minh-phai-nop-roii

0 thoughts on “Ai giúp mình câu a với mình đang cần gấp Mình vote 5 sao cho :<< Mai mình phải nộp ròii”

 1. Câu a: Điều kiện xác định: $x≥0$ và $x\neq 1$

  $A=\Bigg(\dfrac{6\sqrt[]{x}-x}{\sqrt[]{x}+1}+\dfrac{10}{x-1}\Bigg).\dfrac{\sqrt[]{x}+1}{2}-\dfrac{5\sqrt[]{x}}{\sqrt[]{x}-1}$

  $=\Bigg[\dfrac{6\sqrt[]{x}-x}{\sqrt[]{x}+1}+\dfrac{10}{(\sqrt[]{x}-1)(\sqrt[]{x}+1)}\Bigg].\dfrac{\sqrt[]{x}+1}{2}-\dfrac{5\sqrt[]{x}}{\sqrt[]{x}-1}$

  $=\dfrac{(6\sqrt[]{x}-x)(\sqrt[]{x}-1)+10}{(\sqrt[]{x}-1)(\sqrt[]{x}+1)}.\dfrac{\sqrt[]{x}+1}{2}-\dfrac{5\sqrt[]{x}}{\sqrt[]{x}-1}$

  $=\dfrac{6x-6\sqrt[]{x}-x\sqrt[]{x}+x+10-2.5\sqrt[]{x}}{2(\sqrt[]{x}-1)}$

  $=\dfrac{6x-6\sqrt[]{x}-x\sqrt[]{x}+x-10\sqrt[]{x}+10}{2(\sqrt[]{x}-1)}$

  $=\dfrac{6\sqrt[]{x}(\sqrt[]{x}-1)-x(\sqrt[]{x}-1)-10(\sqrt[]{x}-1)}{2(\sqrt[]{x}-1)}$

  $=\dfrac{(\sqrt[]{x}-1)(6\sqrt[]{x}-x-10)}{2(\sqrt[]{x}-1)}$

  $=\dfrac{6\sqrt[]{x}-x-10}{2}$ (điều phải chứng minh)

  Reply

Leave a Comment