Yêu cầu đầy đủ các bước Phân tích các đa thức sau thành nhân tử a)9x^2y^3-3x^4y^2-6x^2y^2+18xy^4 b)7x^2y^2-21xy^2z+7xyz-14xy c) `a^3x^2y – 5/2 a^3 x^4

Yêu cầu đầy đủ các bước
Phân tích các đa thức sau thành nhân tử
a)9x^2y^3-3x^4y^2-6x^2y^2+18xy^4
b)7x^2y^2-21xy^2z+7xyz-14xy
c) `a^3x^2y – 5/2 a^3 x^4 + 3/2 a^4 x^2 y`

0 thoughts on “Yêu cầu đầy đủ các bước Phân tích các đa thức sau thành nhân tử a)9x^2y^3-3x^4y^2-6x^2y^2+18xy^4 b)7x^2y^2-21xy^2z+7xyz-14xy c) `a^3x^2y – 5/2 a^3 x^4”

 1. a,

  $9x^2y^3-3x^4y^2-6x^3y^2+18xy^4$

  $=3xy^2(3xy-x^3-2x^2+6y^2)$

  b,

  $7x^2y^2-21xy^2z+7xyz-14xy$

  $=7xy(xy-3yz+z-2)$

  c,

  $a^3x^2y-\dfrac{5}{2}a^3x^4+\dfrac{3}{2}a^4x^2y$

  $=a^3x^2(y-\dfrac{5}{2}x^2+\dfrac{3}{2}ay)$

  Reply

Leave a Comment