Question

Viết một đoạn văn theo cách quy nạp nêu cảm nhận của em về nhân vật chị Dậu qua việc chị đương đầu với 2 tên tay sai trong đoạn trích ” Tức nước vờ bờ ” ( khoảng 12 câu )
Leave a Comment