Viết 7 hằng đẳng thức dưới dạng phân tích bảy hằng đẳng thức

Viết 7 hằng đẳng thức dưới dạng phân tích bảy hằng đẳng thức

0 thoughts on “Viết 7 hằng đẳng thức dưới dạng phân tích bảy hằng đẳng thức”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  1. Bình phương của 1 tổng : $( A + B )² = A² + 2AB + B² $

  2. Bình phương của 1 hiệu : $( A – B )² = A² – 2AB + B² $

  3.Hiệu 2 bình phương : $ A² – B² = (A + B).(A – B)$

  4.Lập phương 1 tổng : $ ( A + B )³ = A³ + 3A²B + 3AB² + B³$

  5.Lập phương 1 hiệu : $ ( A – B )³ = A³ – 3A²B + 3AB² – B³$

  6.Tổng 2 lập phương : $ A³ + B³ = (A + B).(A² – AB + B²) $

  7.Hiệu 2 lập phương : $ A³ – B³ = (A – B).(A² + AB + B²) $

  #$HOCTOT$

  Hay nhất plz :>

   

  Reply
 2. 1: Bình phương một tổng: `(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2`

  2: Bình phương một hiệu: `(x – y)^2 = x^2 – 2xy + y^2`

  3: Hiệu hai bình phương: `x^2 – y^2 = (x + y)(x – y)`

  4: Lập phương một tổng: `(x + y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3`

  5: Lập phương một hiệu: `(x – y)^3 = x^3 – 3x^2y + 3xy^2 – y^3`

  6: Tổng hai lập phương: `x^3 + y^3 = (x + y)(x^2 – xy + y^2)`

  7: Hiệu hai lập phương: `x^3 – y^3 = (x – y)(x^2 + xy + y^2)`

  Reply

Leave a Comment