Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, nếu M có tọa độ là (a;b) thì

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, nếu M có tọa độ là (a;b) thì

Leave a Comment