Question

Trong bài đồng chí hãy chỉ ra những câu có biện pháp tu từ Hoán Dụ

Answers

  1.  cách hoán dụ lấy dấu hiệu của sự vật để gọi sự vật. Nói “Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính” cũng như có thể nói “Quê hương nhớ người ra lính”.

Leave a Comment