tổng của hai số là 1294. Nếu viết thêm 1 chữ số vào bên phải số bé , giữ nguyên số lớn thì tổng hai số là 2020. TÌm hai số đó

tổng của hai số là 1294. Nếu viết thêm 1 chữ số vào bên phải số bé , giữ nguyên số lớn thì tổng hai số là 2020. TÌm hai số đó

0 thoughts on “tổng của hai số là 1294. Nếu viết thêm 1 chữ số vào bên phải số bé , giữ nguyên số lớn thì tổng hai số là 2020. TÌm hai số đó”

Leave a Comment