Tính số các số tự nhiên là bội của 3 mà không vượt quá 1000.

Tính số các số tự nhiên là bội của 3 mà không vượt quá 1000.

0 thoughts on “Tính số các số tự nhiên là bội của 3 mà không vượt quá 1000.”

 1. Bạn tham khảo :

  Vì các số tự nhiên đó là $B(3)$ nên các số đó sẽ chia hết cho $3$

  Ta có dãy số chia hết cho $3$ :

  $3 ; 6 ; ….. ;  999$

  Dãy trên có số số tự nhiên chia hết cho $3$ là :

  $(999 – 3) :3 +1 =333$ (số)

  Reply

Leave a Comment