Tính nhanh : a. 430 x 76 + 430 x 25 – 430 b. 225 x 5 + 225 x 2 + 225 x 3

Tính nhanh :
a. 430 x 76 + 430 x 25 – 430
b. 225 x 5 + 225 x 2 + 225 x 3

0 thoughts on “Tính nhanh : a. 430 x 76 + 430 x 25 – 430 b. 225 x 5 + 225 x 2 + 225 x 3”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a. $430 × 76 + 430 × 25 – 430$

  $= 430 ×  75 × 25 × 1$

  $= 430 × ( 75 + 26  – 1 )$

  $= 430 × 100$ 

  $= 43000$ 

  b. $225 × 5 + 225 × 2 + 225 × 3$

  $= 225 × 5 + 2 + 3$

  $= 225 × ( 5 + 2 + 3 )$

  $= 225 × 10$

  $= 2250$

                               XIN HAY NHẤT  NHA !

                                         NOCOPY!

                                        Pht2k8

                                        

  Reply

Leave a Comment