Tính nhanh 3.25.8+4.37.6+2.38.12 Giúp mik với sắp phải nộp r’:<<

Tính nhanh
3.25.8+4.37.6+2.38.12
Giúp mik với sắp phải nộp r’:<<

0 thoughts on “Tính nhanh 3.25.8+4.37.6+2.38.12 Giúp mik với sắp phải nộp r’:<<”

 1. Đáp án:

       `3.25.8+4.37.6+2.38.12`

  `=25.24+37.24+38.24`

  `=24.(25+37+38)`

  `=24.100`                  

  `=2400`

        $@dothang06$

  Reply

Leave a Comment