Tính giá trị lớn nhất của biểu thức: A= 0,5 – / x – 3,5 / B= 5,5 – / 2x – 1,5 / nhờ chuyên gia giải dùm mk với ạ!

Tính giá trị lớn nhất của biểu thức:
A= 0,5 – / x – 3,5 /
B= 5,5 – / 2x – 1,5 /
nhờ chuyên gia giải dùm mk với ạ!

0 thoughts on “Tính giá trị lớn nhất của biểu thức: A= 0,5 – / x – 3,5 / B= 5,5 – / 2x – 1,5 / nhờ chuyên gia giải dùm mk với ạ!”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `a,|x-3,5|>=0`

  `=>A<=0,5-0=0,5`

  Dấu = xảy ra khi `x=3,5`

  `b,|2x-1,5|>=0`

  `=>B<=5,5-0=5,5`

  Dấu = xảy ra khi `x=3/4`

  Reply
 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   $A= 0,5-|x-3,5|$

  Do $|x-3,5|≥0,∀x$

  $⇒A=0,5-|x-3,5|≤0,5,∀x$

  Dấu $”=”$ xảy ra khi $x-3,5=0$

  $⇔x=3,5$

  Vậy $maxA=0,5$ khi $x=3,5$

  $ $

  $ $

  $ $

  $B=5,5-|2x-1,5|$

  Do $|2x-1,5|≥0,∀x$

  $⇒B=5,5-|2x-1,5|≤5,5 , ∀x$

  Dấu $”=”$ xảy ra khi $2x-1,5=0$

  $⇔x=\dfrac{3}{4}$

  $ $

  Vậy $maxB=5,5$ khi $x=\dfrac{3}{4}$

  Reply

Leave a Comment